Klima

Utslipp av CO2 er hovedårsaken til klimaendringene vi opplever nå og som vil komme.  Den viktigste utslippskilde er forbrenning av fossilt brensel gjennom olje- og gassutvinning, industri og transport. Et stadig bedre kunnskapsgrunnlag gir data for utslipp fra de ulike sektorer, noe som igjen kan bidra til målrettede og effektive tiltak.