Akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven. Dette gjelder blant annet lokaliteten, merking og forankring.

For et landbasert anlegg kan det også være behov for eks. tillatelse til mudring og utfylling i sjø.

Sameksistens for havnæringene

Bakgrunnen for reglene er at anlegget og aktiviteten kan få konsekvenser for sikkerhet, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjø.

I utgangspunktet er det fri ferdsel for fartøy. Men langs kysten har man et farledssystem med hovedled- og biled som er anbefalte ruter for sjøtransporten.

Her har man også blant annet innrettet navigasjonsveiledning for å gi sikker ferdsel. Det er også viktig å være oppmerksom på blant annet ankringsområder.

Godt grunnlag

Grunnlaget for en søknad legges egentlig i arealplanleggingen. Det er utarbeidet en veileder for planlegging i sjø som viser de ulike formålene som avsettes.

I utgangspunktet er det slik at man ikke kan gi tillatelser etter havne- og farvannsloven i strid med vedtatt arealplan. Det er også slik at dersom man holder seg innenfor området som er avsatt til akvakulturformål el. lignende så vil ofte hensynet til sikkerhet og fremkommelighet for sjøtransport og andre brukere av farvannet allerede være vurdert.

Det kan likevel ha skjedd endringer i mellomtiden og det er ikke alltid alle forhold er godt nok vurdert. 

Plassering og utforming

Søknaden må inneholde beskrivelse av anlegget med korrekte koordinater, fortøyninger og evt. opphalere, samt areal tiltenkt fôrflåte.

Ønsker du å etablere et anlegg bør det være noe avstand til farleden og man må også se hen til navigasjonsinnretningene på stedet og forholdet til disse. Fortøyninger bør være nedsenkede slik at de ikke hindrer ferdselen. 

Vilkår i tillatelsen og avslag

Avslag eller vilkår som gis i tillatelser kan påklages. Bauta advokatfirma har spesialkompetanse innen havne- og farvannsloven og offentlig forvaltning av slike saker.

Ofte vil det lønne seg å gjøre noen avklaringer før søknaden sendes inn for å unngå en omfattende klageprosess. Les mer om planlegging i havområdene i vår artikkel hos Moderne Transport

 Trenger du bistand ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.