Som hovedregel skal byggverk oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. Avstandskravet er regulert i plan- og bygningsloven § 19-4 andre ledd. Andre grenser kan følge av kommuneplanens arealdel eller av reguleringsplan. Hvis kommunen har tatt stilling til avstanden i plan vil det altså være dette som gjelder.

Avstandskravet gjelder ikke bare byggninger, men også varige konstruksjoner og anlegg.

Måling av avstand

Nabogrensen er den juridiske fastsatt grense jf. matrikkelloven. Avstanden måles som gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot nabogrensen. Det skal legges til grunn korteste avstand horisontalt mellom byggverkets ytterflate ( fasadeliv) og grensen. Dette er regulert i byggteknisk forskrift § 6-2.  For en veranda måles avstanden fra ytterste punkt på verandaen, som kan være rekkverket, søylene den hviler på eller ytterkant gulv. Utspring mindre enn 1 meter tas ikke med i målingen.

Unntak

Dersom det er fastsatt et avstandskrav i en arealplan må det søkes om dispensasjon fra plankravet jf. plan-og bygningsloven § 19-2.

Når det gjelder avstandskravet som er fastsatt i plan-og bygningsloven § 29 andre ledd, så er det gitt noen unntak direkte i bestemmelsen. For det første kan man få samtykke fra nabo skriftlig. Her kan man merke seg at redusert avstand kan føre til økte omkostninger blant annet som følge av branntekniske krav.

For frittliggende mindre tiltak kan kommunen fravike avstandskravet selv om det ikke foreligger samtykke fra nabo. Frittliggende betyr at bygningen ikke må være forbundet med en annen bygning på samme tomt. Hva som er definert som mindre tiltak finner vi i byggteknisk forskrift § 6-4. Enkelt forklart er det bygninger med  bruksareal eller bebygd areal under 50 kvm. Ingen del av bygningen kan innredes for beboelse.

Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven §29 andre ledd.  Dersom avstandskravet følger av en araelplan, må det søkes om dispensasjon fra plankravet jf. plan-og bygningsloven § 19-2.  Dispensasjon vurderes skjønnsmessig av kommunen. Man ser blant annet på alternative plasseringsmuligheter, utvidelse av uteoppholdsareal, god funksjonalitet og visuelle kvaliteter.  Det er et vilkår at hensynene bak avstandskravet ikke vesenetlig blir tilsidesatt og at fordelene er klart større enn ulempene. 

Tiltak unntatt søknadsplikt

Enkelte tiltak er unntatt søknadsplikt jf. byggesaksforskriften § 4-1.  Forutsetningen er at bygningen ikke er i strid med gjeldende arealplan jf. pbl § 1-6 andre ledd og øvrige bestemmelser som fører til at tiltaket likevel blir søknadspliktig.

I byggesaksforskriften har man oppstilt egne avstandskrav for enkelte typer byggverk. Den ene typen er terrasser som har en høyde på inntil 1 meter fra eksisterende terreng og som henger sammen med en bygning og ikke stikker lengre ut fra ytterveggen enn 4 meter. De kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter med kan ikke være overbyget. Da kan avstanden til nabogrensen være 1 meter.

Det andre er visse typer frittliggende bygninger som har BRA eller BYA under 50 kvm. Mønehøyde skal ikke være over 4 meter og gesims ikke over 3 meter, og kun være i en etasje.

 Trenger du bistand ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.