Høyesterett avsa den 26. mars 2021 en prinsipielt viktig dom knyttet til skjeggkre. Boligen var solgt «as is».

Etter overtakelsen viste det seg at det var skjeggkre i boligen. Selger ble frifunnet fra kjøpers krav om prisavslag.

Gode metoder for fjerning som er utviklet de siste årene fikk vesentlig betydning.

Problematikken rundt skjeggkre har virkelig blitt satt på spissen de siste årene. Det har vært flere saker både i tingretten og lagmannsretten.

Nå har Høyesterett vurdert spørsmålet og har avsagt dom som går i stor grad mot tidligere praksis. For å forstå hvorfor Høyesterett har tatt en ny retning må vi først si litt om utviklingen rundt skjeggkre.

Nye metoder for fjerning

Skjeggkre er et vingeløst insekt som etablerte seg i Norge de siste åtte årene. Første observasjon sies å ha vært i 2013. Siden da har de blitt mer og mer utbredt.

Skjeggkre klatrer og kan formere seg i stor skala. De er ikke farlige for verken bolig eller mennesker, men mange syns det er ubehagelig og ekkelt.

I starten var det ingen god metode på å bli kvitt insektene. Det førte til at flere boligkjøpere gikk til sak for å få et prisavslag og erstatning for tapt verdi på boligen.

I senere tid har det kommet flere effektive metoder for å bli kvitt skjeggkre. Eksempler på dette er varmebehandling, gift, limfeller, o.l.

Risiko for oppblomstring

I denne saken hadde boligkjøperne tidligere fått tilkjent prisavslag i tingretten som ble noe redusert i lagmannsretten.

Selger og forsikringsselskapet anket saken til Høyesterett. Da saken kom opp for retten var det ikke lenger skjeggkre i boligen. Det forelå også en rapport som sa at boligen var fri for skjeggkre.

Likevel mente kjøper at det var grunnlag for prisavslag av to grunner. Den ene var at bestanden kunne mulig blomstre opp igjen og den andre var ulempene de hadde hatt ved rettingen.

Høyesterett kom til at en potensiell risiko for at skjeggkre skulle komme tilbake ikke kunne gi grunnlag for prisavslag.

Prisavslaget må vurderes på bakgrunn av de opplysningene og mangler som er og ikke mulige mangler i fremtiden.

Det vil i tillegg være vanskelig å si noe om hvordan skjeggkreene har kommet til boligen. Når det i tillegg har blitt effektive måter å bli kvitt skjeggkre på vil ikke skjeggkre i alminnelighet medføre noen verdireduksjon.

For det andre mente retten at det i denne saken ikke var grunnlag for å si at rettingen ikke skjedde innen rimelig tid eller med vesentlig ulempe for kjøper. Heller ikke dette punktet gav grunnlag for prisavslag.

Trenger du bistand?

Dommen vil føre til en endring av vurderingen rundt skjeggkre og om dette er en mangel som gir grunnlag for prisavslag. For å lese dommen i sin helhet gå inn på  lovdata.

Bauta advokatfirma AS har lang erfaring fra eiendomsrett og bistår både selger og kjøper der det oppstår tvist. Ofte er det mulig å oppnå gode løsninger utenfor rettssystemet, men der det ikke er mulig har våre advokater prosedyreerfaring. Ta kontakt for en samtale!