Byggherreforskriften endres fra 1. januar og endringene skal bidra til å oppnå intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen. Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A og B.

Byggherren skal legge til rette og sørge for en reel dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingen avhenger blant annet av prosjektets størrelse, varighet og organisering.

Byggherren skal sette av nok tid til prosjektering og utførelse av arbeidsoperasjoner og dokumentere grunnlaget for vurderingene som er gjort.

I tilbudsgrunnlaget må byggherren nå også ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres for å blant annet kunne legge inn kostnader til nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet.

Byggherren skal ivareta de ansatte også ved å utarbeide tiltak for å redusere ergonomiske belastninger ettersom arbeidstaker er utsatt for arbeidstiliinger med hender over skulderhøyde, ubekvemme løft mv.

Grensen for forhåndsmelding er nedjustert til 15 virkedager og til 250 dagsverk.