Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser endres fra 1. januar 2021. Endringene skal bidra til å oppnå intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen.

Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A og B. Byggherreforskriften finner du her. 

Formål

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer, ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Hovedhensikten med revideringen var å klargjøre forskriften og et ønske om å tydeliggjøre når forskriften kommer til anvendelse, med særlig vekt på planleggingsstadiet, samt innholdet i pliktene til de ulike aktørene.

De viktigste endringene 

Byggherren skal legge til rette og sørge for en reel dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingen avhenger blant annet av prosjektets størrelse, varighet og organisering.

Byggherren skal sette av nok tid til prosjektering og utførelse av arbeidsoperasjoner og dokumentere grunnlaget for vurderingene som er gjort.

I tilbudsgrunnlaget må byggherren nå også ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres for å blant annet kunne legge inn kostnader til nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet.

 Byggherren skal ivareta de ansatte også ved å utarbeide tiltak for å redusere ergonomiske belastninger ettersom arbeidstaker er utsatt for arbeidsstillinger med hender over skulderhøyde, ubekvemme løft mv. Grensen for forhåndsmelding er nedjustert til 15 virkedager og til 250 dagsverk.

Arbeidstilsynet har utarbeidet kommentarer til byggherreforskriften 2021 som du kan lese her.

Bistand

Advokat Kristine Devold har spisskompetanse innen entreprise og kan kontaktes for spørsmål.