Nå er det igjen åpnet for å søke om tilskudd fra Kystverket til godsoverføring fra vei til sjø. Søknadsfrist er 17. desember 2021. For vareeiere vil det å velge sjøveien være et tiltak for å nå noen av de mål de har satt seg innen bærekraft.  

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud. Til nå er det gitt tilsagn om nærmere 200 millioner kroner i tilskudd til etablering av ti nye godsruter. Om lag en million tonn gods er flyttet fra vei til sjø.

Sammenlignet med veitransport innebærer sjøtransport færre ulykker og personskader. Men også mindre støy, reduserte utslipp til luft og vann, utslipp av klimagasser og vedlikeholdskostnader.

Ikke minst er sjøtransporten arealeffektiv og kan bidra til redusert behov for store utbyggingsprosjekter til fortrengsel for naturmangfold. 

Et av tiltakene i klimakur 2030 er overføring av gods fra vei til sjø på avstander over 300 kilometer. Transport med skip har lavere klimagassutslipp per tonnkilometer enn transport med lastebil på vei.

Godsoverføring fra vei til sjø vil derfor treffe flere av FNs bærekraftsmål knyttet til både klima, naturmangfold, forurensning, vannkvalitet, infrastruktur og byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet. Rett og slett et godt tiltak for bærekraft. 

Tilskuddsordningen skal bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra vei til sjø.

Tilskuddet skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen.

For mer informasjon les vår artikkel hos Shortsea Promotion Center Norway.

Eller vår artikkel med tips om hvordan du kan nå frem i søknadsprosessen.

For mer informasjon om søknadsprosessen se Kystverkets hjemmeside.