Hav

 

 

Hav - akvakultur

Hav er for oss bærekraft, næringsutvikling og livsgrunnlaget. Havnæringene bidrar til sysselsetting og en bærekraftig næringsutvikling. Kampen om arealene, klima og miljø og utvikling av nye metoder og teknologi er områder som vil ha fokus fremover.

Kan man nekte fartøy anløp i havn? Hvordan beregnes farvannsavgiften? Hvordan gå frem for å en ervervstillatelse eller anlegge nye oppdrettsanlegg eller havbruk til havs?

Vi kan bistå både innen sjøtransport og havn, fiskeri og havbruk.

Bauta er kunnskapspartner med Shortsea Promotion Center Norway.

Vi hjelper deg med

Havn

Vi bistår med utforming av forskrifter og prisregulativ, saksbehandling etter havne- og farvannsloven, farvannsavgift, mottaksplikt og forvaltning av kapital (tidligere havnekapital).Økt sjøtransport krever at havnene utvikler seg til effektive omlastingsterminaler og at de styrker sin posisjon som knutepunkt i logistikkjeden. Da er det viktig med en god forvaltning av havnenes økonomi som gir det nødvendige spillerom for å kunne følge den teknologiske utviklingen og fremtidens arealbehov. 

Fiskeri

Vi bistår ved søknad om ervervstillatelse, salg av deltageradgang og ved arealkonflikter i farvann og i havn. Vi bistår også i tilknytning til fiskerihavner. Havressursloven av 2009 er den sentrale loven for forvaltning og regulering av viltlevende marine ressurser. Lovens formål er blant annet å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser og å medvirke til sysselsetting og bosetting langs kysten. 

 

Sjøtransport

Vi bistår ved søknad om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø, seilingstider og plassering i havn, mottaksplikt, avgifter og vederlag i havn. En effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport er viktig å opprettholde og stadig forbedre for å sikre sjøtransportens konkurranseevne. Sjøtransporten har strenge forpliktelser overfor vareeier og forutsigbarhet og transparens for rederiene er viktig. 

Akvakultur

For å etablere et anlegg for fiskeoppdrett, må bedriften søke om tillatelse fra flere myndigheter. Det første steget er imidlertid arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vi bistår også i forbindelse med havbruk til havs, samt matfisktillatelser til akvakultur på land.

 

AKTUELT/HAV

Klimakvoter for sjøtransport

Sjøtransport er fra 1. januar 2024 en del av systemet med klimakvoter i EU. I første omgang...

Tilskudd til miljøvennlige og effektive havner

Gode råd til søknadsprosessen for tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Sameksistens i sjøarealer

Aktiviteten fra flere næringer langs kysten og i havområdene vil øke. Flere kjemper om de samme sjøområdene. Hvordan ivaretas de ulike interessene?

Nye krav til energieffektivisering av skip

Nye miljøkrav for skip fra 2023 for energieffektivisering.

Møt oss på The North West – hvorfor bør vareeiere frakte gods sjøveien?

Hvorfor bør vareeier velge sjøveien? Hva er samfunnsnytten og de bedriftsøkonomiske fordelene? Dette diskuterer vi under The North West

Lokaliteter for akvakultur og havbruk

Akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det gjelder blant annet lokaliteten, merking og forankring. For et landbasert anlegg kan det også være behov for eks. tillatelse til mudring og utfylling i sjø.

Velg sjøveien med tilskudd

Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket. Å frakte gods fra vei til sjø er et bærekraftstiltak. Ny frist for søknad om tilskudd.

Smarte havner er digitale

Som kunnskapspartner med Shortsea Promotion Center Norway har advokat Elisabeth Voldsund bidratt...

Webinar havne- og farvannsloven 9. september

Kurs i den nye havne- og farvannsloven for havner.

Forvaltning av kapital fra havnevirksomhet

Økt sjøtransport krever effektive havner. Kapital fra havnevirksomhet kan nå disponeres av kommunen som eier gjennom utbytte.

Samarbeid med Shortsea Promotion Center

Bauta advokatfirma as har inngått ett samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N)....

Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til å oppfylle målet om mer gods fraktet...

Kontakt oss:

post@bauta.no