Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til utslipp fra byggeplassen. Gjennom kildesortering på byggeplass kan materialene være en ressurs for ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

Gjenvinning istedenfor forbrenning

Byggenæringen står for 25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge, noe som har betydning for klimagassutslippene fra avfallssektoren. Løsningen ligger blant annet i å redusere avfallsmengden, men også gjenvinning fremfor avfallsforbrenning.

Ikke bare skal bygningene i seg selv være bærekraftige, men også selve byggeprosessen må være basert på en målsetning om minimalisering av miljøavtrykk.  Bærekraftmålene om avfallsminimering og gjenvinning vil særlig være relevant på byggeplassen.

Offentlige virksomheter stiller strengere krav til klima og miljø i sine anskaffelser enn tidligere, og det samme ser man etter hvert fra private aktører. I sertifiseringsordningen Breem-NOR gis det blant annet poeng for avfallsreduksjon og sorteringsgrad.

Gjeldene regelverk for kildesortering på byggeplass

Byggeteknisk forskrift (TEK17) angir et krav om at 60 prosent av avfallet skal kildesorteres.

EUs rammedirektiv for avfall trådte i kraft fra 1.1. 2020. Etter direktivet skal hele 70 prosent av ikke-farlig bygg-og anleggsavfall gå til ombruk og materialgjenvinning. For byggherren er det viktig å legge merke til at det er krav om gjenvinning, og ikke kildesortering.

Det er ennå ikke kommet på plass noen ordning for hvordan dette faktisk skal følges opp eller måles.

Det er sannsynlig at det vil bli foretatt en revidering av TEK 17 slik at gjeldende tekniske standarder harmoniseres mot direktivet.

Krav til avfallshåndtering og miljøkartlegging

Kravet til avfallshåndtering etter TEK 17 gjelder når det er oppføring av bygning på over 300 kvadratmeter (BRA), rivning og rehabilitering av bygning på over 100 kvadratmeter eller konstruksjoner og anlegg hvor tiltak generere mer enn 10 tonn avfall.

Dersom prosjektet faller under et av ovennevnte alternativer skal det utarbeides en avfallsplan og miljøkartlegging. Denne skal ikke sendes inn, men må være tilgjengelig for tilsyn. Her skal en vise en plan for hvordan avfallet skal sorteres og en vurdering av hvilken type avfall en står ovenfor.

Utgangspunktet er at avfallssortering skal finne sted på byggeplassen. Dersom dette ikke er mulig har utbygger plikt til å ha en avtale med et avfallshåndteringsselskap som kan dokumenteres.

Det er viktig at både avfallsplanen og miljøkartleggingen blir videreformidlet til underentreprenører og de ansatte. Dersom de ikke er med på laget vil heller ikke planen bli etterlevd.

Konsekvensen av å ikke ha en slik plan ved tilsyn, eller at den etterleves, kan være at byggeplassen stenges.

Det er viktig at kildesortering på byggeplass dokumenteres og at oversikt levers i sluttrapport. Det er viktig at dokumentasjonen som fremlegges er sporbar.

Bærekraftig byggeplass

Selskapene i byggebransjen tar stadig grep og sørger for flere bærekraftige prosjekt. I tillegg til selve avfallshåndtering og gjenbruk av materiell, er det viktig å tenke logistikk og grønne produksjonsmetoder. 

Vi i Bauta advokatfirma AS kan bistå med miljøplaner, spørsmål rundt avfallshåndtering, klagesaker i forbindelse med vedtak som er fattet og vurdering av kontrakter mot underentreprenører. Våre advokater har spisskompetanse innenfor fagområdene entreprise, eiendom og miljø.