Sjøtransport er fra 1. januar 2024 en del av systemet med klimakvoter i EU. I første omgang gjelder klimakvotene for skip med bruttotonnasje 5 000 eller mer med transport av passasjerer eller gods. I Norge har man nå inntatt nye reguleringer i et nytt kapittel i klimakvoteforskriften. 

Administerende myndighet

Skipsoperatøren må først og fremst avklare hvilket land man skal ha administrerende myndighet. Dette har betydning for flere forhold, blant annet hvor man skal rapportere og håndtere klimakvotene. Miljødirektoratet er administrerende myndighet for klimakvoter i Norge. EU har utarbeidet en liste publisert 31. januar 2024 over administrerende myndighet og skipsoperatører. Listen er ikke uttømmende. Norge administrerer de som er registrert i Norge, de som er registrert utenfor EØS men har flest anløp i Norge de siste fire år, eller de som er registrert i tredjeland, men har sin første reise innen EØS fra Norge.

Overvåkingsplan

Det skal utarbeides en overvåkingsplan som skal verifiseres av en godkjent. Planen leveres innen 1. april 2024 gjennom Thetis- MRV. Planen skal følge gjeldende regelverk i EU, selv om alt formelt sett ikke er på plass i norske reguleringer. Verifsieringen gjennomføres av akkreditert verifikatør i Norge eller EU.

Årlig rapportering av utslipp

Skipsoperatøren skal hvert år rapportere inn utslipp som danner grunnlaget for antall klimakvoter påpfølgende år. Første rapportering skal skje innen 31. mars 2025. Utslippsrapporten skal også leveres via Thetis-MRV og den skal være verifisert av akkreditert verifikatør.

Klimakvoter og oppgjør

Det skal årlig leveres inn et antall klimakvoter ut fra verifiserte innrapportere utslipp fra året før. Det er imidlertid lagt opp til en gradvis økning der man leverer innn kvoter kun for henholdsvis 40 % i 2024 og 70 % i 2025. Først fra 2026 er det 100 % av utslippene som fører til kvoteplikt. Det er også unntak som medfører at reiser innad i EØS fører til 100 % oppgjør, mens reiser inn/ut av EØS svarer til kvoter for 50 % av utslippene.

Kvoter leveres årlig den 30. september, og første innlevering er 30. september 2025.

Kvotene leveres gjennom driftskonto i klimakvoteregisteret ( MOHA), en såkalt driftskonto for skipsoperatører. Også her skal man rapportere inn utslipp. Søknad om konto sendes til Miljødirektoratet dersom Norge er din administrende myndighet. Etter at man har søkt om konto, skal man registrere den i klimakvoteregisteret.

Man kan også opprette en handelskonto ( TA) for lagring, overføring og sletting av klimakvoter. Denne omsøkes hos Miljødirektoratet og registreres i klimakvoteregisteret etter søknaden.

Se også vår artikkel for Logistikk inside Sjøtransport inn i klimakvotesystemet (logistikkinside.no)