Miljø

 

 

Naturmangfold, ren luft og rent vann er livsgrunnlaget vårt. Fremtidens bedrifter tilbyr produkter og tjenester som ivaretar dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

Vi hjelper deg med å få en effektiv og integrert miljøledelse og oppfyllelse av internkontrollforskriften. Vi hjelper også gjerne med prosessene rundt konsesjoner, reguleringsplaner og tillatelser der ytre miljø får betydning.

Vi hjelper deg med

Miljøledelse og HMS

Vi bistår med etablering av miljøledelse og oppfølging av internkontrollforskriften, samt ved pålegg fra offentlige myndigheter. Miljøledelse er et styringssystem som sikrer kontroll på negativ miljøpåvirkning og en kontinuerlig forbedring. Gjennom miljøledelse innpasser man miljøhensyn i virksomheten og sikrer at man har kontroll på ressursbruk, miljøpåvirkning og målrettede tiltak. 

Klima

Vi bistår med veiledning om virkemidler og tiltak,  de politiske målene og anbefalingene, samt ved søknader om støtte til lav- og nullutslippsløsninger. Utslipp av CO2 er hovedårsaken til klimaendringene og den viktigste utslippskilden er forbrenning av fossilt brensel gjennom transport,  olje- og gassutvinning og industri. For å sikre målrettede og effektive tiltak er data om utslipp selve grunnmuren. 

Rent vann

Vi bistår i forbindelse med nye tiltak og aktiviteter jf. vannforskriften § 12 og gir veiledning om de regionale vannforvaltningsplanene og nasjonalt arbeid med vannforvaltning. Rent vann er en forutsetning for god helse og verdiskapning. Gjennom vannforskriften sikres en helhetlig kartlegging og tiltak for å sikre god økologisk og kjemisk tilstand til alt vann i Norge

Naturmangfold

Vi bistår ved søknader, klager og erstatningssaker der prinsippene i naturmangfoldloven kommer til anvendelse, samt ved områdevern og verneområder. Vi bistår også i tilknytting til arealplaner eller byggetillatelser. Vi kan gi deg veiledning i bruk av naturmangfoldloven. 

Forurensning

Forurensing er skadelig for naturmangfold, vannkvalitet og menneskers liv og helse gjennom luftforurensing, spredning av miljøgifter, forsøpling og støy. Vi bistår med veiledning for å sikre at det ikke oppstår brudd på forurensningsloven eller i forbindelse med utslippstillatelser og oppfølging av pålegg om tiltak. 

AKTUELT/MILJØ

Miljø i HMS

Bærekraft, ESG og taksonomi er tema som har fått mye fokus. Det er viktig at man i dette...

Nye krav til energieffektivisering av skip

Nye miljøkrav for skip fra 2023 for energieffektivisering.

Møt oss på The North West – hvorfor bør vareeiere frakte gods sjøveien?

Hvorfor bør vareeier velge sjøveien? Hva er samfunnsnytten og de bedriftsøkonomiske fordelene? Dette diskuterer vi under The North West

Sakskostnader miljøsøksmål

Å prøve miljøsaker for retten er kostbart for miljøforkjempere og miljøorganisasjoner. Nå er det kommet en ny dom som får betydning for sakskostnader.

Samarbeid med Shortsea Promotion Center

Bauta advokatfirma as har inngått ett samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N)....

Klimasøksmålet – dom i saken om retten til miljø

Høyesterett frifant staten i klimasøksmålet. Saken gjaldt tildeling av 10 utvinningstillatelser...

Kontakt oss:

post@bauta.no