Klima

Utslipp av CO2 er hovedårsaken til klimaendringene vi opplever og kommer til å oppleve fremover. I det norske klimagassregnskapet er de største utslippskildene forbrenning av fossilt brensel gjennom olje- og gassutvinning, industri og transport. Et stadig bedre kunnskapsgrunnlag gir data for utslipp fra de ulike sektorer, noe som igjen kan bidra til målrettede og effektive tiltak.

Klimagassene i atmosfæren absorberer varmestråling fra jorda og sender den videre ut til verdensrommet og ned til jordoverflaten. Økningen av klimagasser fører til at mindre varme sendes videre til verdensrommet og mer tilbake til jorden. Oppvarmingen av jordoverflaten øker gjennom den forsterkede drivhuseffekten.

Klimamålene

Omtrent halvparten av norske utslipp er regulert av EUs system for klimakvoter. Det omfatter mesteparten av utslippene fra industri, petroleum og luftfart.

Til FNs klimakonvensjon har Norge meldt inn en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990-utslipp i ikke- kvotepliktig sektor. Videre skal vi bli klimanøytralt innen 2030 og et lavutslippsamfunn innen 2050.

Ikke-kvotepliktige utslipp er utslipp fra blant annet transport, jordbruk, oppvarming, avfall, fluorholdige gasser og deler av utslippene fra industri og petroleum. I 2018 vedtok FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, en ambisjon om at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundret.

Tiltak

Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Det vil si at man må redusere de samlede utslippene i årene 2021 til 2030 med ca. 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Klimakur har funnet 60 sektorvise tiltak som til sammen vil gi reduksjoner på om lag 40 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Det er kjøretøy, anleggsmaskiner og innenriks sjøtransport, inkludert fiskefartøy og havbruksfartøy, som må stå for hoveddelen av reduksjonen.

I hovedsak dreier det seg om energieffektiviseringstiltak og å erstatte fossilt brenstoff med elektrisitet, bioenergi, hydrogen og ammoniakk. Markedets modenhet for de ulike teknologiene og løsningen vil forhåpentligvis skje raskere de neste årene. Ved nyanskaffelser er det viktig å ta høyde for fremdriftssystemer som gir muligheten til å gå over til alternative drivstoffer når de er tilgjengelige.

Les gjerne mer om transportsektoren og EUs «Fit for 55» i vår artikkel for Moderne transport. 

Kontakt oss:

post@bauta.no