Naturmangfold

Norge har forpliktet seg til å følge opp konvensjonens om biologisk mangfold (CBD) og har satt som mål at ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. Naturmangfoldet beskyttet gjennom sektorregelverk og naturmangfoldloven.