Materialkostnader har gjennom de siste årene steget til ett historisk høyt nivå. Prisene på byggevarer reguleres normalt 1. april og 1. oktober. Økte materialkostnader har flere årsaker, blant annet økt etterspørsel, trevaremangel og dyrere fraktkostnader fra Asia. En naturlig konsekvens er økte kostnader i byggeprosjekter. Hvilken betydning får dette for forbruker i allerede igangsatte byggeprosjekter?

Prisjustering ved økte materialkostnader

Har du inngått en avtale om renovering eller bygging av bolig? Forbrukerlovgivningen har flere regler som beskytter forbrukeren og som den næringsdrivende leverandøren ikke kan avtale seg bort fra. Slike reguleringer finner vi bl.a. i håndverkertjenesteloven og  bustaDoppføringsloven. 

I avtaler vedrørende oppføring av ny bolig eller ved håndverkertjenester, må entreprenøren ta forbehold om prisjustering før avtalen er inngått. Entreprenøren har ikke krav på prisjustering uten at dette er skriftlig avtalt.  Økte materialkostnader vil altså ikke i seg selv være tilstrekkelig for å kreve en endring i prisen.

Som forbruker er det viktig at du er klar over at entreprenøren lovlig kan ta sike forbehold. Du må gjennomgå avtalen din og vurdere hvilken økonomisk risiko en slik klausul faktisk kan innebære for deg. Har du allerede inngått avtalen må du undersøke hva  som står i avtalen din, og videre om dette er i tråd med den loven som gjelder for anskaffelsen.

Oppføring av ny bolig er regulert av  bustadoppføringsloven. Dersom størrelsen på entreprenørens vederlag ikke er avtalt, følger det av loven at forbruker skal dekke “nødvendige kostnader og et rimelig påslag”. I slike tilfeller vil prisøkningen på materialer osv. lempes over på kjøper, dette vil være nødvendige kostnader. I realiteten ser vi sjelden slike avtaler.

De aller fleste avtaler har en fast regulering av vederlag for det arbeidet entreprenøren skal levere, og entreprenøren vil da ikke ha krav på tillegg for prisstigning uten at det er avtalt skriftlig.

Forsinkelser  

Den store etterspørselen etter byggevarer kan også føre til forsinkelser i leveringen. Utgangspunktet er at dersom det oppstår en forsinkelse kan forbrukere kreve erstatning eller dagmulkt. Imidlertid slik at tjenesteyteren (typisk entreprenøren) er fri for ansvar dersom forsinkelsen skyldes en hindring utenfor hennes kontroll. 

Manglende materiell vil kunne være en slik hindring. Dette er en konkret vurdering i hver enkelt sak. Er det materiellmangel som er årsaken til forsinkelsen? Kunne entreprenøren forutse materialmangel på avtaletidspunktet slik at dette allerede da kunne tas høyde for? Her er det viktig å merke seg at det er tjenesteyter som har bevisbyrden.

Våre advokater har spisskompetanse innenfor eiendomsrett, og kan bistå dersom du møter på utfordringer som følge av kostnadsøkningen.