Det er mange næringer som trenger areal i sjøområdene og man er avhengig av å få til sameksistens i sjøarealer. Ettersom man mangler en helhetlig prosess er det svært viktig med god samordning av de ulike planprosessene og at de ulike interessene blir helhetlig vurdert. 

Sjøtrafikken vil øke betydelig fremover, samtidig som andre næringer stadig trenger mer areal. For sjøtrafikken er det viktig med effektive og sikre farleder. Dette reduserer utslippene og reduserer risikoen for ulykker med dertil miljørisiko gjennom akutt forurensning. Dette må da ihensyntas ved etablering av andre typer aktiviteter. Det samme gjelder fiskeri som kan bli påvirket av andre næringers bruk av samme og/eller tilstøtende areal. 

Havvind er et eksempel der Olje- og energidepartementet sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) styrer prosessen. NVE leverte en utredning med forslag til nye områder for fornybar energiproduksjon til havs i 2023. Du kan lese sammendraget av forslag til nye områder her. Områdene er ikke uten interessekonflikter både med andre næringer og med miljøinteresser, men det synes å være et bedre grunnlag enn for de områdene som tidligere var aktuelle.

I tilllegg er det prosesser knyttet til havbruk til havs der akvakultur flyttes lengre ut enn det som er vanlig til nå. Tre områder er anbefalt for konsekvensvurdering; Norskerenna sør, Føyabanken Nord og Trænabanken. 

For å vite mer om planlegging i havområdene kan du lese vår artikkel hos Moderne Transport.

 Trenger du bistand ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.