The North West arrangeres i neste uke i Ålesund. Den 28. april er verdiskapningsdagen på Pir! Bauta leder en paralellsessjon der velg sjøveien er tema.

Verdiskapningsdagen skal bidra til å løfte opp og diskutere temaer som er aktuelle for næringslivet gjennom økt verdiskaping, uten at det går på bekostning av samfunnet, naturen eller klimaet.  Å velge sjøveien for frakt av gods er et virkemiddel for dette.

Hvorfor velge sjøveien?

Sjøveien har en rekke fordeler og gir en samfunnsnytte sammenlignet med vei. Frakt sjøveien vil også bidra positivt til flere av bærekraftsmålene. Det gir færre ulykker og personskader, mindre støy, redusert utslipp til luft og vann, utslipp av klimagasser og reduserte vedlikeholdskostnader. Ikke minst er sjøtransporten arealeffektiv og kan bidra til redusert behov for store utbyggingsprosjekter til fortrengsel for naturmangfold.

Sjøtransport er konkurransedyktig på pris og gir mulighet for frakt av store volum og tungt gods over lengre avstander. Det gir også verdi ved korte transporter med nærhet mellom havn og næringsliv. Effektivisering av logistikkjeden, økt bruk av ny teknologi og grønn verdiskapning vil styrke sjøtransportens konkurransefortrinn. Du kan lese mer om dette hos vår kunnskapspartner Short Sea Promotion Center Norway – Sjøveien = Bærekraft – Shortseashipping

Hvem får du møte?

I debatten under The North West vil vi se nærmere på når det er lønnsomt for vareeier å velge sjøveien. Både i lys av samfunnsnytten man bidrar med i et bærekraftsperspektiv og ut fra økt verdiskaping og lønnsomhet for bedriften. Hvilken verdiskaping og nytte får vareeiere av å velge sjøveien?

Bli med oss den 28. april på verdiskapningsdagen der er vi sammen med

  • Jørn Askvik fra Short Sea Promotion Center Norway  . Jørn har lang erfaring og mye kunnskap om godsoverføring fra vei til sjø gjennom sitt arbeid hos SPC-N, som består av 31 medlemmer i form av rederier, havner og maritime organisasjoner. Senteret er en del av kompetansenettverket  European Shortsea Network. Målsettingen er å øke kunnskapen om nærskipsfart med sikte på øke markedsandelene for nærskipsfart, både på nasjonalt og europeisk nivå.
  • Kristoffer Fausa, Nor Lines AS . Kristoffer er Head of Sales and Markets i Nor Lines som er en logistikkleverandør med fokus på bærekraftige løsninger. De har et nettverk av rutegående transportsystem via sjø, bil og bane. De har stått i bresjen for Nor Lines Daily hvor de jobber mot samlasting av gods og utbyttelse av kapasitet på skip for en best mulig kundeopplevelse med dør-til-dør transport.
  • Fredrik Bringager, Red Rock AS . Fredrik tar oss med inn i fremtiden og de fantastiske fremtidige løsningene som står for tur gjennom digitalisering. Noe som vil bidra til å sikre vareeiere en optimal transport via sjøveien, gjennom smartteknologi i havner, AI utstyr og operasjoner og nye energiløsninger.
  • Lars Wittemann, Ekornes . Ekornes har gjennom flere år høstet gode erfaringer med frakt sjøveien. Med egen havn har de redusert bruk av lastebiler med ca 400 biler årlig. Ekornes har optimalisert sin logistikk med sjøfrakt og vil dele sine erfaringer.
  • Erika Marlen Støylen, Kystverket . Støylen arbeider i hovedsak med tilskudd til rederier for etablering av sjøruter som kan flytte gods fra vei til sjø.  Gjennom dette arbeidet har de høstet erfaring om hva som fungerer og markedet for frakt av gods sjøveien.

Det er mange spennende innlegg og diskusjoner hele dagen. For fullt program gå til The North West. Ved å utfordre, lære, knytte nettverk og få nye tanker vi kan ta med oss videre, kan vi bidra til å finne framtidas løsninger.