Investeringstilskuddet til havneoperatører og eiere av havneanlegg deles ut årlig og er en viktig kilde til innovasjon. Målet er å skape bedre effektivitet for havnens brukere. Prosjektet kan få opp mot 80 % av støtteberettigede kostnader i tilskudd, inntil 5 millioner Euro.

Tilskuddet gis til investering i havneinfrastruktur og tilgangsinfrastruktur. Dette omfatter investering i bygging, erstatning eller oppgradering av infrastrukturen. I tillegg kan kostnader til mudring dekkes. Det har blitt innvilget støtte til prosjekter osm omhandler digitalisering av havnene, eks. gjennom installasjon av smart gates.

Når det er flere søkere vil de som oppfyller kriteriene bli rangert opp mot hverandre ut fra en score for effektivitetsgevinst for logistikk-kjeden, klima- og miljøgevinster og godsoverføring fra vei til sjø. Høyest vekt har effektivitetsgevinster.

Vi i Bauta har spesialkompetanse innen tilskuddordningen og bistår i søknadsprosessen. Vi anbefaler at man starter prosessen i god tid før tildelingen. Først og fremst gjennom brukerne av havnen for å kartlegge behov og flaskehalser. Etabler et samarbeid med aktørene i havnen, samt leverandører av ulike tjenester som kan belyse hvilke tiltak som er tilgjengelig, eventuelt for å få på plass et nyskapende prosjekt. Først for å planlegge og undersøke behov og hvilke tiltak som gir bes effekt, og deretter for å få tilstrekkelig tallmateriale til søknaden. 

Søker må utarbeide en analyse av tidsbruken før investeringen, samt forventet reduksjon per transportmiddel. Det skal beregnes en effektiviseringsgevinst på grunnlag av forventet trafikk de to første årene etter ferdigstillelse. Redusert tidsbruk for eksisterende trafikk har tradisjonelt gitt høyest score i rangeringen av prosjektene.

Les mer om tilskuddet i våre artikkel hos tidskriftet Moderne Transport.