Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til å oppfylle målet om mer gods fraktet sjøveien. Hvordan lykkes man med å få tilskudd?

Bærekraftsmål i praksis

Å flytte gods fra vei til sjø vil kunne gi positive effekter for klima og miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Godsoverføring har en målbar nytteverdi for samfunnet. Likevel er etablering av slike sjøtransporttilbud utfordrende.

Det er høye etableringskostnader og man skal lykkes med å få vareeiere til å velge sjø fremfor vei.

Tilskuddet vil kompensere noe i en startfase, men ruten må  kunne stå på egne ben etter hvert.

Dokumentert overføring

Tilskudd gis for gods som dokumenteres overført fra vei til sjø fordelt på tre støtteperioder.

Støtteperiodene går til sammen over tre år. Man får utbetalt tilskudd ut fra en sats  per tonn gods som er overført.

Er ruten innrettet slik at kundene kan benytte tilbudet? Hvordan fraktes godset i dag? Hvilket behov har kunden? Kan sjøtransporttilbudet reelt sett konkurrere om godset?

Jo mer man lykkes i å sannsynliggjøre godsoverføring, jo større sjanse for å få tilskudd. Her kan intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler være nyttig dokumentasjon.

Godsoverføringen skal ha en nytteverdi. Hvor stor nytteverdien er beror på hvor mye gods som kan overføres og strekningene som erstattes. Vær obs på at det er transport på norske veier som inngår i beregningen.

Hvem kan få støtte?

Det er som oftest mange aktører som må samarbeide og inngå partnerskap for å få et sjøtransporttilbud i gang.

Den som skal stå som søker og kan få tilskuddet utbetalt må imidlertid være reder. Merk deg også at tilskuddet skal brukes til å dekke støtteberettigede kostnader som beskrevet i retningslinjene.

Søker (rederen) må være etablert i EØS- området med skip som er flagget i et EØS- land. Det er mulig å få tilskudd uten å ha skipet som skal benyttes på ruten klart. Da må det være sannsynlig at skipet er på plass før oppstart. En god plan for fremdrift er dermed essensielt.

I tillegg er det viktig at man viser at man har en økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet. Dette gjøres blant annet gjennom realistiske budsjetter og synliggjøring av markedspotensial.

Vis kjennskap til kundens behov og at det er grunnlaget for hva dere tilbyr og til hvem. En grundig markedsavklaring er en fordel for prosjektet.

Kostnader som vil påløpe før prosjektoppstart eks. kostnader knyttet til analyser og mulighetsstudier kan inngå i de støtteberettigede kostnadene.

Nytt tilbud 

Støtte kan gis til en ny rute eller oppgradering av en eksisterende rute som står i fare for å bli lagt ned. Dette har også en side til konkurransevurderingen.

Man ønsker ikke å gi tilskudd til ruter som vil kunne ta markedsandeler fra eksisterende og fungerende sjøtransporttilbud.

Noe overlapp vil kunne aksepteres, men da må man kunne vise til at det er forskjeller fra øvrige ruter. Eksempelvis gjennom ulike endestasjoner, tilpasninger til ulike typer gods, ulik framføringstid mv.

Dersom de mulige negative virkningene på konkurransen anses å være betydelig, kan søknaden avslås eller støtten avgrenses.

Man må derfor kunne vise til gode vurderinger av hvilke andre tilbud som finnes i nærliggende områder og hvilke markeder disse retter seg mot.

Her kan Shortsea Schedules gi verdifull informasjon, i tillegg til markedsundersøkelsene som må gjøres.

Det er et vilkår at sjøtransporttilbudet er avhengig av støtte for å kunne gjennomføres. Samtidig skal det være økonomisk levedyktig etter støtteperioden.

Dette kan være en vanskelig balansegang. På den ene siden vil underskudd/røde tall gjerne indikerer at tilbudet ikke er levedyktig uten tilskudd – på den andre siden vil god inntjening indikere at tilbudet ikke er avhengig av støtten.

Faktorer for å lykkes

Allerede i dag representerer sjøtransporten en stor andel av total utenriks godstransport.

Andelen er imidlertid betydelig lavere når det gjelder innenriks godstransport. Fleksibilitet, frekvens, punktlighet, framføringstid og pris er viktige faktorer. Men her kan også kvalitet og bærekraft være momenter som kan ha betydning for at kunden skal velge sjøveien.

Det finnes rapporter og betraktninger rundt hvor og innenfor hvilke segment det kan være mulig å lykkes med en godsoverføring. Søker bør ikke glemme returlast da dette vil gi en bedre mulighet for å få til en levedyktig rute.

Veitransport med nærhet til havn for gods som skal fraktes over 300 km er pekt på som et mulig marked.

På strekninger under 300 km er potensialet størst for direktetransport av gods som ikke trenger omlasting til eller tilbringertransport med lastebil.

Også korte transporter som eks. transport av grus og pukk for asfalt- og entreprenørmarkedet er tidligere fremhevet.

Se også vareeierundersøkelsen fra Shortsea Promotion Centre Norway. Der har man kartlagt hvor vareeiere søker etter informasjon og hva som ble vektlagt før og ved valg av transportleverandør.

Viktig tiltak

Det er ikke tvil om at godsoverføring er et viktig tiltak som kommer samfunnet til gode. Det gir tryggere veier og bedre miljø. Se også vår artikkel om temaet hos SPC-N.

Vi har spesialkompetanse innen tilskuddsordningen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og rådgivning knyttet til tilskudd til godsoveføring.