Den nye havne- og farvannsloven medfører nye krav til kommunal forvaltning.

Vi tar et dypdykk i kommunens forskriftshjemler, som farvannsavgift, ferdselsregulering for fritidsfartøy og vannscooter og midlertidig begrensning av opphold i havn. 

Vi ser også nærmere på tillatelse til tiltak i sjø, saksbehandling og vurderinger som skal gjøres både etter havne- og farvannsloven, vannforskriften og naturmangfoldloven. 

Tid: 9. september 2021 kl. 09.00 til 10.30 

Kursavgift: 500 kr. 

Kurset er for ansatte hos kommunale havner og havneforetak. 

Påmelding sendes til post@bauta.no